สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายทะเบียนรถ


 
นายสมหมาย จรโคกกรวด
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
     
นายสาคร ทิพชาติ นายสุนัย  จันทวงศ์ นายสุรศักดิ์  บุตรศรี
เจ้าพนักงานขนส่งชำาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
     
นางชวณา  ลาภสันเทียะ นางจุฑารัตน์  ไชยสิทธิ์ นางพัชรพร มณีวรรณ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
       
  นางสาวนุชจรินทร์  กลิ่นสุคนธ์ นางสาวศุภษร  แจ้งเขว้า  

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 

นางธนัญญา  ชาติศรี 

ลูกจ้างประจํา