สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

งานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 
   
นางพรเพ็ญ ขาวงาม
นางสาวนิภาพร โดมขุนทด
นางสาวชนิดา  ทองมั่น
นางสาวธิดาวัลย์ ดีหนองเป็ด
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี
       
 นางสาวดาราวรรณ วิชาเย็น
นางสาววลินดา โตนันท์
นายจันทร์ดา  มีครไทย  นายชัชวาลย์  ศรีเดข
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานทะเบียนรถ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถยนต์