สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

กลุ่มวิชาการขนส่ง

นางสาวโชติกา หอมยก
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
     
จ่าเอกโชติวงศ์  ทะมาดี นางธัญรดี  รัตนน้ำนวล นางสาวนิตย์ธนัช ตั้งรวมทรัพย์
 นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
   
นายสมบูรณ์ แก้วไพรี
นางสาวสมชิต ปานกระทอน
นายปรีชา  เกาะม่วงหมู
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
     
นางสาวฤดี  ขะพินิจ นางสาวสันธญา สอนจะโปะ นางสาวดวงใจ มนกลาง
 เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
(ช่วยงานทะเบียนรถ)
เจ้าหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง
     
 นายวสันต์  นนตรีรัตน์
นางสาวนิตยา พงษ์สุวรรณ นายวฒุิพงษ์  เพียมะลัง
 เจ้าหน้าที่ GPS    เจ้าหน้าที่ GPS  เจ้าหน้าที่ GPS


 
 นายเผดิมยศ โคนชัยภูมิ
นายเอกภพ ศรีทุมมา นายชวาลสิทธิ์ ลุนใหม่
 นายพัฒนพงษ์ ศรีทุมมา
 พนักงานขับรถ กปถ.
    พนักงานขับรถ กปถ.  เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง