สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว

 
นายโกเมศท์  ชํานาญ 
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
     
นายอภิชาติ  ศรีทอง  นางสาวมยุรา  เจริญสุข  
  นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 นายธีรวฒุิ  กุลแก้ว  นายอิศรา สิมมา นายชูเกียรติ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ พนักงานขับรถยนต์
     
นางอรทัย  เทียบรัตน์
นางกฤษณี  วรรณวิกรม์
นางสุภาพร เจริญชัย
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล