สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์


 
 ว่าง
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์
       
นางสาวณัฐชานันท์  บุญปัน
 นางสาวจิราพร  ปวงชัยภูมิ นายเฉลิมชัย  แสนสุข 
นางสาวลักษณา นาคทิพวรรณ
 เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
นายกิตติศักดิ์  ยอดจันทึก นายนิสิต ฐานอุดม 
ว่าง
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ  พนักงานขับรถยนต์
 ว่าง
       

นางสาวจุฬารัตน์  เสมียนชัย นางวิภาภรณ์  จันทร์สา   
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล