สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร

นายจรูญ จงไกรจักร
ขนส่งจังหวัดชัยภูมินางสาวโชติกา หอมยก
นายชาญ สุภาการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

 

นายสุจินต์ จีนเมือง
นางสุภาพร คู่ตระกูล
น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

 
  นายวัชรินทร์ โคสะสุ
นายสุนัย จันทวงศ์
 
  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
 หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์