สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป - งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานพิมพ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ งานธุรการทั่วไปของสำนักงานและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย