สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 
นางสุภาภรณ์ คู่ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     
นางสาวมลธิรา ไตรศุภโชค
 นางสาวพัชรินทร์  เวชกามา นางสาววรรณฉวี ฦาชา นางสาวกาญจนา ขุนเกี้ยม
 เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน   เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน

       
  นางสาววาสิฏฐี  บุญดี นายพิสิษฐ์  อุ่นทอง
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล