สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

กลุ่มวิชาการขนส่ง

จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
     
นายทศพร เสงี่ยมงาม
นายศิวาวุธ เวชกูล
นางสาวนิตย์ธนัช ตั้งรวมทรัพย์
 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
   
นายสมบูรณ์ แก้วไพรี
นางสาวสมชิต ปานกระทอน
นายมานิตย์ ดิษฐ์กระจันทร์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
   
 
นางสาวสันธญา สอนจะโปะ
นายมนัสพล กันชัยภูมิ
 เจ้าหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง
     
 นายวสันต์  นนตรีรัตน์
นางสาวนิตยา พงษ์สุวรรณ นายวฒุิพงษ์  เพียมะลัง
 เจ้าหน้าที่ GPS    เจ้าหน้าที่ GPS  เจ้าหน้าที่ GPS


 
 นายเผดิมยศ โคนชัยภูมิ
นายเอกภพ ศรีทุมมา นายชวาลสิทธิ์ ลุนใหม่
 นายพัฒนพงษ์ ศรีทุมมา
 พนักงานขับรถ กปถ.
    พนักงานขับรถ กปถ.  เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
   
นางสาวภัชรพีศ์ ชฏิลาลัย นางสาวพรรณสุชา ทะมาดี นายบรรจง แจ้งเขว้า
 นักวิชาการขนส่ง  นักวิชาการขนส่ง
 นักวิชาการขนส่ง
   
นางสาวณัฐติยา ขันชัยภูมิ นางสาวเสาวลักษณ์ ครองตรง นางสาวพิมพ์พรรณ เอ็งโอภาสนันท์
 นักวิชาการขนส่ง  นักวิชาการขนส่ง
 นักวิชาการขนส่ง

โรงเรียนการขนส่ง

   
นายวุฒิศักดิ์ พืชชัยภูมิ นางสาววันนา เถือนสูงเนิน นางสาวนิตยา คงกะพี้ นายชัยวัฒน์ สมีกาง
ผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโรงเรียนการขนส่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโรงเรียนการขนส่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโรงเรียนการขนส่ง