สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

งานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวณัชชา บวบทอง
นางสาวกนกวรรณ นาคท้วม
นางสาวมณีรัตน์ ศุภผลา
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
       
 นางสาวดาราวรรณ วิชาเย็น
นางสาวดวงใจ มนกลาง
นายจันทร์ดา  มีครไทย  นายชัชวาลย์  ศรีเดข
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานทะเบียนรถ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถยนต์

 

นายกฤษณศักดิ์ สอนสุข
นางสาวธิดาวัลย์ ดีหนองเป็ด
 
  เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี