สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายเสน่ห์ บัวงาม ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยจ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  นำทีมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค  ณ ห้องประชุม กรีนเทอร์เรซ โรงแรมกรีนเลควิลล์ รีสอร์ท โดยมีวิทยากร  นายปราโมทย์  วามะลุน  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และนายสิทธิพล  สุทธิศักดิ์ภักดี  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางสาวปทิตตา  โชคสุวัฒนสกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมสัมมนาให้ข้อมูล  โครงข่ายคมนาคม  แผนการขยายเส้นทางในปัจจุบันและอนาคต  การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินรถโดยสารประจำทาง  หมวด 1  ในเขตเทศบาล  และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ โครงสร้างถนนภายในเขตเมืองชัยภูมิ แผนการขยายโครงข่ายเส้นทางการขนส่ง แนวทางการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2  และโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ  นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินรถโดยสารสาธารณะ หมวด 1 จังหวัดชัยภูมิ  การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและแนวคิดของผู้ประกอบการขนส่ง  เพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะจังหวัดชัยภูมิให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

2024-05-20
2024-05-20
2024-05-19
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13