สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันวิสาขบูชา


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (สายด่วน 1584) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย  รวมถึงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทุกคนตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ให้คำแนะนำผู้ประจำรถ และผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง

2. การตั้งจุดตรวจจับความเร็วและขับชิดขวาด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลมิให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขับชิดขวาและใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28