สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศกรมการขนส่งทางบก  คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ และมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสาร หรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ ไม่พบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28