สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ได้แก่ บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด และบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและ กทม. เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิ ในการเดินทางเข้ามาจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสาร หรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ อย่างเคร่งครัดจำนวน 1,759 ราย ไม่พบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

       2) มีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารโดยให้ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น“ไทยชนะ” /บันทึกข้อมูลในการขึ้น-ลงรถ /บันทึกข้อมูลในแบบ ต.8 คค. หรือทางเว็บไซต์ web.dlt.go.th/t8

        3) ให้ผู้โดยสาร และผู้ประจำรถสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 

        4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ บนรถ ช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ ฯลฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ

2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-23
2022-01-22
2022-01-22
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21