สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ออกสุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิกำหนดอย่างเคร่งครัด  เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

        1) ควบคุม กำกับ ดูแล เฝ้าระวังตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต้นทางหรือปลายทางที่มีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออก

        2) จัดที่นั่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามความเหมาะสม

        3) มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสาร หรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ

        4) ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น“ไทยชนะ”หรือบันทึกข้อมูลในการขึ้น-ลงรถ พร้อมทั้งแนะนำให้ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลข้อแนะนำการปฏิบัติตน หรือคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

        5) ให้ผู้โดยสาร และผู้ประจำรถสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 

        6) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ บนรถ ช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ ฯลฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

 

2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-26