สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ปฏิบัติการตามแผนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2564


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โดย นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ปฏิบัติการตามแผนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (สายด่วน 1584) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย  รวมถึงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทุกคนตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ให้คำแนะนำผู้ประจำรถ และผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง

2. การตั้งจุดตรวจจับความเร็วและขับชิดขวาด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลมิให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขับชิดขวาและใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 

3. ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งออกหน่วยตรวจการเคลื่อนที่ตรวจสอบเส้นทาง บนถนนสายหลักและสายรอง และร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดตรวจเนินสง่า อ.เนินสง่า จุดตรวจหนองบัวโคก อ.จัตุรัส และจุดตรวจบ้านหนองแวง อ.บำเหน็จณรงค์  โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสุ่มตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด (เข้า-ออก) พร้อมทั้งให้คำแนะนำพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ให้ดำเนินการตามคำสั่งและมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าจังหวัดชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด  

4.สถานการณ์โดยรวมในวันนี้ปกติ  ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-20
2021-09-20