สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 3]
 
  ออกตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 2]
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 4]
 
  ให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ รวมทั้งผู้โดยสา...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 6]
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 3]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK (รอบที่ 4) ...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 5]
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 5]
 
  ขนส่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานในเชิงรุกคัดกรอ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 15]
 
  ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนา...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 11]
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ออกตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ออกตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 11]
 
  สุ่มตรวจสอบการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่ง...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 11]